it

[ɪt] [ɪt]

pron. 它,这,那(指无生命的东西、动物、植物);指已提到或将提及的事物、活动、经验、抽象观念等;在不分性别或情况不详时指代;作无人称动词的主语,表示天气、时日、距离、状态、温度等;用于替代通常出现在其后面的名词、短语或从句;用于强调其后的句子成分;用于指某人;用作直接宾语,几乎不具有或完全不具有任何含义;能力,素质

n. (捉迷藏等儿童游戏中的)捉人者,找人者;意大利苦艾酒,味美思酒

abbr. (IT)信息技术(information technology)

[ 复数:its]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-27 14:28:29 2023-03-27 14:11:38 2023-03-27 13:55:24 2023-03-27 14:29:05 2023-03-27 13:47:13 2023-03-27 14:31:44 2023-03-27 14:25:48 2023-03-27 13:51:45 2023-03-27 14:36:54 2023-03-27 13:53:14 2023-03-27 13:38:40 2023-03-27 15:54:47 2023-03-27 13:55:37 2023-03-27 15:45:23 2023-03-27 14:40:41 2023-03-27 14:10:12 2023-03-27 15:16:23 2023-03-27 14:54:52 2023-03-27 15:45:43 2023-03-27 14:35:39